ჩვენ.us

recipes : Gupta

no long stories, just the recipesIngredients

momzaebis wesi:

davchrat xaxvi da gavyot shuaze, naxevari gulistvis, naxevari wvenistvis. dachril naxevar tav xaxvs shevuriot xorci, 1/2 chiuqa brinji, mwvanili, kvercxi rom sheikras ingredientebi kargad, kargia sunelebic... avzilot ingredientebi ertmanetshi kargad da gavaketot patara burtebi...

movdagot xaxvi, roca sheibroweba xaxvi kargad davasxat wyali da davelodot wamodugebas... davchrat kartofili patara kubikebad da chavyarot qvabshi mis shemdeg roca wyali adugdeba, chavyarot darchenili 1/2 chiqa brinjic... vacadot 5 wuti, shemdeg chavalogot xorcis burtebi da vxarshot yvelaferi ertad 20-30 wuti... amis shemdeg davayarot marili gemovnebit da mwvanili. davacadot mwvanils 5 wuti, moixarshos... gufta mzadaa... gemrielad miirtvit

gupta

recent posts from blogs Sam follows

Yoga Before Meditation: 11 Poses to Practice

Most of us find it extremely difficult to sit still and quiet our mind for more than a minute. Practicing a few yoga poses befo…

via Yoga Basics June 1, 2023

FOSS Weekly #23.22: Immutable Ubuntu Edition, Face Unlock and More Linux Stuff

Seems like Ubuntu is gearing up for an immutable desktop variant in 2024. Other than that, stream full HD with Netflix on Linux.

via It's FOSS June 1, 2023

Breaking changes: Pipewire session manager switch, Pipewire and PulseAudio system service removal

Pipewire session manager switch Void has now dropped the long-deprecated pipewire-media-session session manager from its pipewire…

via Void news May 30, 2023

Generated by openring