ჩვენ.us

recipes : Gupta

no long stories, just the recipesIngredients

momzaebis wesi:

davchrat xaxvi da gavyot shuaze, naxevari gulistvis, naxevari wvenistvis. dachril naxevar tav xaxvs shevuriot xorci, 1/2 chiuqa brinji, mwvanili, kvercxi rom sheikras ingredientebi kargad, kargia sunelebic... avzilot ingredientebi ertmanetshi kargad da gavaketot patara burtebi...

movdagot xaxvi, roca sheibroweba xaxvi kargad davasxat wyali da davelodot wamodugebas... davchrat kartofili patara kubikebad da chavyarot qvabshi mis shemdeg roca wyali adugdeba, chavyarot darchenili 1/2 chiqa brinjic... vacadot 5 wuti, shemdeg chavalogot xorcis burtebi da vxarshot yvelaferi ertad 20-30 wuti... amis shemdeg davayarot marili gemovnebit da mwvanili. davacadot mwvanils 5 wuti, moixarshos... gufta mzadaa... gemrielad miirtvit

gupta

recent posts from blogs Sam follows

Grep Command Examples

Grep is a useful command to help you quickly search and find through file contents.

via It's FOSS February 20, 2024

Yoga Nidra: Meaning, Benefits, Videos and Tips

Whether you seek solace from stress, deep restorative sleep, or a connection with your innermost self, the path of yoga nidra i…

via Yoga Basics February 19, 2024

FOSDEM 2024 + Hackathon

As is quickly becoming tradition, the postmarketOS team made their way to FOSDEM at the beginning of February again. We rarely g…

via postmarketOS Blog February 14, 2024

Generated by openring