ჩვენ.us

recipes

no long stories, just the recipesGupta

Ingredients

momzaebis wesi:

davchrat xaxvi da gavyot shuaze, naxevari gulistvis, naxevari wvenistvis. dachril naxevar tav xaxvs shevuriot xorci, 1/2 chiuqa brinji, mwvanili, kvercxi rom sheikras ingredientebi kargad, kargia sunelebic... avzilot ingredientebi ertmanetshi kargad da gavaketot patara burtebi...

movdagot xaxvi, roca sheibroweba xaxvi kargad davasxat wyali da davelodot wamodugebas... davchrat kartofili patara kubikebad da chavyarot qvabshi mis shemdeg roca wyali adugdeba, chavyarot darchenili 1/2 chiqa brinjic... vacadot 5 wuti, shemdeg chavalogot xorcis burtebi da vxarshot yvelaferi ertad 20-30 wuti... amis shemdeg davayarot marili gemovnebit da mwvanili. davacadot mwvanils 5 wuti, moixarshos... gufta mzadaa... gemrielad miirtvit

gupta

Articles from blogs I follow around the net

What the Full Moon in Leo Means for You: Finding Your Truth

Your awareness of self is being illuminated. What you do with that is entirely up to you. The post What the Full Moon in Leo Mea…

via The Yoga Lifestyle: Living Consciously - Yoga Journal February 1, 2023

Turn Difficult Emotions Into Feelings You Can Use

Like turning metal into gold, you can transmute anger, hatred, and pain into powerful and transformative forces in your life. H…

via Yoga Wisdom: History, Philosophy, and Sanskrit - Yoga Journal January 31, 2023

Should private platforms engage in censorship?

Private service providers are entitled to do business with whom they please, or not to. Occasionally, a platform will take advan…

via Drew DeVault's blog January 30, 2023

Generated by openring