ჩვენ.us

recipes

no long stories, just the recipesGupta

Ingredients

momzaebis wesi:

davchrat xaxvi da gavyot shuaze, naxevari gulistvis, naxevari wvenistvis. dachril naxevar tav xaxvs shevuriot xorci, 1/2 chiuqa brinji, mwvanili, kvercxi rom sheikras ingredientebi kargad, kargia sunelebic... avzilot ingredientebi ertmanetshi kargad da gavaketot patara burtebi...

movdagot xaxvi, roca sheibroweba xaxvi kargad davasxat wyali da davelodot wamodugebas... davchrat kartofili patara kubikebad da chavyarot qvabshi mis shemdeg roca wyali adugdeba, chavyarot darchenili 1/2 chiqa brinjic... vacadot 5 wuti, shemdeg chavalogot xorcis burtebi da vxarshot yvelaferi ertad 20-30 wuti... amis shemdeg davayarot marili gemovnebit da mwvanili. davacadot mwvanils 5 wuti, moixarshos... gufta mzadaa... gemrielad miirtvit

gupta

Articles from blogs I follow around the net

Alpine 3.13.11, 3.14.7 and 3.15.5 released

Alpine 3.13.11, 3.14.7 and 3.15.5 released

via Alpine Linux News July 19, 2022

Status update, July 2022

Hello there! It’s been a hot July week in Amsterdam, and I expect hotter days are still to come. I wish air conditioning was more popular in Europe, but alas. This month of FOSS development enjoyed a lot of small improvements in a lot of different projects. F…

via Drew DeVault's blog July 18, 2022

v22.06 SP1: The One Where We Added The Pro & E7

The first service pack for the v22.06 release is here! It adds two new devices to the stable release that did not make it into the original release of v22.06. It also has a few nice stability improvements and adds the new Megapixels and postprocessd changes…

via postmarketOS Blog July 17, 2022

Generated by openring